Đội ngũ nhân sự

Chủ tịch công ty: Nguyễn Xuân Linh

Giám đốc điều hành: Nguyễn Thị Phương Trang

Trợ giảng giáo vụ: Nguyễn Minh Tâm

Trưởng phòng hồ sơ: Nguyễn Quang Trung

Giảng viên giảng dạy: PIERRE BORDEAUX

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Thẩm