Khóa học cấp tốc

a. Cấp tốc A1: 72 giờ trong 8 tuần học
b. Cấp tốc A2: 72 giờ trong 8 tuần học
c. Cấp tốc B1: 216 giờ trong 16 tuần học
d. Cấp tốc B2: 240 giờ trong 24 tuần học